Категории

0

Общи условия

 

Чрез кликването върху който и да е линк или бутон, находящи се на този сайт, вие се съгласявате напълно и безусловно с настоящите Общи условия за ползването на сайта и електронния магазин. 

Настоящите общи условия за използване на уебсайт и пазаруване от електронен магазин уреждат взаимоотношенията между Аста Меда ЕООД, в качеството му на доставчик на услуги за информационното общество, в частност електроннa търговия по смисъла на ЗЕТ, посредством сайта www.MedicalStore.bg и потребителите на посочения сайт.
    


   1. ДЕФИНИЦИИ
    

Изброените по-долу термини следва да се тълкуват в настоящите общи условия с оглед значението, определено съответно за всеки от тях, както следва:

ДОСТАВЧИК означава „Аста Меда“ ЕООД, с  ЕИК 121772440, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „К. Иречек“ № 9-11.
 САЙТ означава уебсайтът, находящ се на домейн адрес www.medicalstore.bg.  
 ПОТРЕБИТЕЛ означава всеки позвател на функционалностите на сайта;
 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  означава  виртуален магазин, находящ се на сайта www.medicalstore.bg  и  даващ възможността на потребителите да поръчват, заплащат и получават стоки чрез Интернет.

    

2. НАДЗОР ВЪРХУ ПАЗАРА
 
 Надзорът върху дейността на доставчика, извършвана посредством сайта, се контролира от следните органи:
 Комисия за защита на потребителите (КЗП), уебсайт www.kzp.bg, телефон 02 980 25 24; факс 02 988 42 18;
 адрес: гр. София 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;
 Комисия за защита на личните данни, уебсайт www.cpdp.bg; телефон 02 91 53 518, e-mail kzld@cpdp.bg;
 aдрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 Национална агенция за приходите (НАП), уебсайт www.nap.bg;          
 телефон 0700 18 700

    

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА  
    

Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.
 Наименование на Доставчика: Аста Меда ЕООД; ЕИК:121772440; ДДС №:121772440
 Седалище и адрес на управление: София, ул. Константин Иречек №9-11
 Адрес на който се  упражнява дейността: София 1606, ул. Лайош Кошут 51
 Данни за кореспонденция: София 1606, ул. Константин Иречек 9-11
 Телефон за контакт: 02 953 0050
 Администратор на личните данни Удостоверение: № 0012851
 
   4. ДАННИ ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

    

4.1. Чрез функционалностите на електронния магазин и посочената по-долу процедура, потребителите имат възможност да сключват с доставчика договори за покупко-продажба на предлаганите от същия стоки, а именно: работно облекло, обувки, аксесоари, инструменти и др. стоки.

4.2. В сайта, в профила на всяка стока, са описани спецификациите и цените на същата, която се предлага в електронния магазин. Цените се посочват с включени всички дължими данъци, включително ДДС. Ако на някой етап цената е посочена без включен ДДС, то това е изрично указано.
 В профила на всяка стока или в процеса на поръчката доставчикът посочва и всички разходи за доставка на стоката, когато такива се дължат от потребителите.

    

5. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
    

5.1. Поръчка на стоки може да бъде направена без предварителна регистрация или след извършването на такава от страна на ползвателя. Регистрацията е доброволна и безплатна.
 Процедурата по предварителна регистрация включва предоставяне на e-mail адрес, парола за идентификация на потребителя, адрес и адрес на доставка. Потребителят има право да смени  паролата си по всяко време, чрез въвеждане на нова парола в клиентския си профил.
 При забравена парола,  потребителят ще получи копие на паролата си чрез кореспонденция,  която следва да бъде инициирана от e-mail адреса, посочен от потребителя, при първоначалната регистрация.
 При извършване на регистрацията, потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

5.2. Поръчката на стоки се извършва чрез интерфейса на сайта, посредством селектиране на определените стоки и добавянето им във виртуална количка.
 Във всеки един момент, до окончателното потвърждаване на  поръчката, потребителят може да направи преглед на стоките, селектирани във виртуалната му количка, да добавя и премахва същите по свой избор.

5.3. При извършването на поръчка без предварителна регистрация, след натискането на бутон „Поръчай“ или друг бутон с идентично значение, потребителят предоставя на доставчика своите лични данни, необходими за извършване на доставката, а именно - име и фамилия за потребители физически лица, телефон, e-mail, адрес за доставка; наименование и ЕИК/БУЛСТАТ, ДДС номер за юридически лица.
 По време на предварителната регистрация потребителят въвежда съответните данни в хода на процедурата по регистрация, като може да промени същите посредством функционалностите, предоставени на регистрирани потребители за промяна на профилни данни.
 5.4. В случай че за регистрация на потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.
 В този случай доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на потребителя в съответната социална или друга мрежа.
 5.5. Договорът между потребителя и доставчика се счита сключен в момента на потвърждаване на поръчката от страна на Доставчика.
 Потвърждаването на поръчката се извършва непосредствено след нейното извършване от потребителя, чрез натискане на бутон „Поръчай“ или друг бутон с идентично значение. Доставчикът потвърждава получаването на поръчката, чрез писмено съобщение, визуализирано чрез интерфейса на уебсайта и  изпращане на потвърдително електронно съобщение по e-mail.
 В електронното съобщение може да бъде посочен и номер на поръчката, генериран от доставчика.

    

6. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ
    

6.1. Доставката на поръчаните от потребителя стоки се извършва чрез куриерска фирма „Спиди“ АД, съгласно нейните общите условия за доставка на пратки, находящи се на следния адрес: www.speedy.bg  
Стойността на куриерската услуга и такса наложен платеж е за сметка на клиента.
6.2. Когато правите заявка, цената на доставката се изчислява в реално време, в зависимост от обема на поръчката и избраната тарифа.
При завършване на поръчката, вие виждате всички дължими суми, касаещи стойността на стоката и на отделни редове-куриерската услуга и такса наложен платеж, ако има такава.
Ако при експедиране на стоката, поради особености на опаковката се окаже, че има разлика между обявената при поръчката цена на доставка и реално дължимата, ние ще ви уведомим предварително, за да получим вашето одобрение.

6.3. Доставката на  стоката се придружава от Стокова разписка за онлайн продажба; (при поискване и фактура), в която е посочена дължимата цена на стоките, както и стойността на куриерската услуга.  
Потребителят предава на куриера сума, равна на сумата на цената на стоката и цената на куриерската услуга, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя,  който служи за разписка.
С подписването на приемо-предавателната разписка потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Аста Меда ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

6.5 Всички доставки пристигат до вас с опция за преглеждане преди заплащане.
 При отказ от получаване на стоката, стойността на куриерската услуга за връщане на стоката е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ!

 

7. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ЗАМЯНА НА СТОКИ. РЕКЛАМАЦИИ
    

7.1. Отказ от поръчка. На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП,  в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето посочено от него лице.
В случай, че потребителят упражни правото си на отказ от договора за продажба, доставчикът е задължен да възстанови на потребителя в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика. Правото на отказ не се прилага в случаи на доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.
7.2. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.
Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
7.3. При желание за отказ от договора потребителят следва да уведоми доставчика за това с изрично писмено съобщение, генерирано чрез формата  Връщане на стока, намираща се в дъното на електронния магазин  или като попълни предоставения, заедно със стоката Формуляр за връщане на стока, или посредством предвидените в Закона за защита на потребителите способи. За 
да бъде счетоводно обработена върнатата или заменена стока са необходими вашите имена, адрес, ЕГН. Ако не сте ги предоставили в заявлението, наш служител ще се свърже с вас. Моля имайте пред вид, че изброените лични данни са задължителен реквизит на първичните счетоводни документи, съгласно Чл. 7 от Закона за счетоводството  и Чл. 84, ал. 2 от ДОПК, с които следва да оформим документално върнатата стока.
 7.4. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

- Получили сме в писмен вид вашето желание за връщане на стоката; 
Всички върнати продукти са в състоянието, в което са били при доставката;
- Оригиналната опаковка на стоката е запазена в т.ч. не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери, ако има такива;
- Не са свалени етикетите и марките, поставени върху дрехите или обувките;
- Стоката няма  следи от употреба, замърсяване или увреди; стоката не е носена, прана, гладена, скъсана, няма странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим);
- Стоката е придружени от всички аксесоари, с които е доставена;
- Стоката е придружена от фискалните документи, с които е закупена (касов бон, фактура), оригинална гаранция, ако има такава;
- Потребителят предоставя на Аста Меда ЕООД фискалните документи, с които е закупена стоката - касов бон и фактура (ако има издадена), за оформяне на счетоводните операции.
Потребителят носи отговорност за евентуална намалената стойност на стоката, съгласно разпоредните на Закона за защита на потребителите.
  
7.5. Адрес за връщане на стоката:
След като сте ни уведомили по някой от описаните по-горе начини, стоката следва да бъде изпратена обратно до нас чрез куриерска услуга (без наложен платеж),  до следния адрес:
  Медицински магазин
  София 1606, ул. Лайош Кошут 51
  Телефон 02 9530050

Стоката може да бъде върната и лично в магазин Медицински магазин, намиращ се на същия адрес.
Не се обработват пратки изпратени до офис или с пощенски услуги.
Съгласно обявените Общи условия на онлайн магазин Medicalstore.bg, куриерската услуга при връщане и замяна на стоките е за сметка на клиента.

7.6. След инспекция на върнатата стока, в зависимост от желанието на потребителя, стоката се заменя или се извършва възстановяване на направените от клиента плащания (без разходите за куриерска услуга) по посочена от него банкова сметка, което няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за клиента или чрез пощенски паричен превод, чрез куриерска фирма Еконт, след приспадане на стойността на куриерската услуга.
Medicalstore.bg не носи отговорност за евентуални грешки в предоставената ни от клиента банкова или друга информация.
7.7 Замяна на стоки
За да замените закупена стока с друга, моля следвайте указанията в точки 7.3., 7.4., 7.5.
 
7.8. Гаранция

Представените  на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по      чл. 112-115 от ЗЗП.
За информация относно Вашите права за рекламация www.kzp.bg
Рекламацията се предявява по електронен път, чрез попълване на формуляра Връщане на стока, намиращ се в дъното на  електронния магазин. Връщането на стоки, обект на рекламация е за сметка на Аста Меда ЕООД.

    

8. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
    

8.1. Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на уебсайта www.Medicalstore.bg  се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.
 „Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (адрес, телефон, e-mail и други) за физическите лица.

Използването на услугите на уебсайта изисква приемане и съгласие с настоящите правила за защита на личните данни.

С приемането на настоящите правила, Потребителят дава своето изрично съгласие за  обвързане с разпоредбите на настоящия документ, както и съгласието да получава на посочения при регистрацията в уебсайта електронен адрес съобщения от Доставчика www.Medicalstore.bg  и всякаква друга информация относно отстъпки, промоции, нови продукти и услуги, както и други търговски съобщения, които при никакви обстоятелства няма да се разглеждат от Потребителя като „непоискани търговски съобщения” по смисъла, употребен в чл.6, ал.1 от Закона за електронната търговия

8.2. Доставчикът ще обработва лични данни на потребителите, включително e-mail адрес, телефон, три имена и местоживеене. Посочените лични данни се събират от потребителите при извършване на поръчка и се използват само за счетоводно-финансови цели, както и за извършване на доставка на поръчаните стоки.

8.3. Доставчикът може да предоставя част от личните данни (три имена, телефонен номер и адрес) на куриерска фирма, с оглед необходимостта от извършване на доставка, съгласно настоящите общи условия.

8.5. Доставчикът се задължава да вземе всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителя, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

8.6. Личните данни на потребителите се съхраняват в база данни на сървъра, използван от доставчика за администриране на уебсайта. Потребителите имат достъп до данните посредством личния си профил на сайта и могат да ги изменят, след като бъдат идентифицирани посредством e-mail адрес и парола за дистанционен достъп.

8.7. При използването на сайта от страна на потребителите, доставчикът използва „бисквитки“. Бисквитките са технология, която позволява съхраняването на информация в крайното устройство на потребителя и достъпът до нея. Бисквитките в сайта се използват за разпознаване на потребители при повторното посещение на сайта от едно и също устройство след регистрация, както и за запазване на въведената от потребителя информация при посещение на различни страници от сайта. Потребителят може по всяко време да прегледа бисквитките, които се използват на сайта, и да изтрие същите от своето устройство чрез съответната функция на браузъра, който използва за достъп до сайта.
    

9. РАЗНИ
    

9.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички потребители, които имат регистрация. Всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо потребител, ако същият не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
  Потребителят се съгласява, че всички изявления на доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от потребителя, при регистрацията.
  Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.medicalstore.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
  9.2. Титуляр на авторското право върху всички обекти на авторското право, находящи се на сайта, е доставчикът.
  9.3. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
  9.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

***